Akkerboterbloem

Ranunculus arvensis

Habitat: 

Akkerboterbloem is een plant met een uitgesproken beperkt ecologisch spectrum. Nagenoeg alle gegevens uit de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw verwijzen naar graanakkers op kalkrijke, matig voedselrijke, lemige bodems. Daarnaast duikt de soort soms op in andere biotopen dan bouwland, waarbij in de regel het verband kan worden verondersteld met transporten van graan of grond, gecontamineerd met zaden van akkerboterbloem.