Viltganzerik

Potentilla argentea

Habitat: 

Viltganzerik is een lage soort van open terreinen op droge, voedselarme, zwak zure tot iets kalkhoudende bodems. Ze komt meestal voor op zandgronden of op grind of steenachtige ondergrond, vaak op omgewoelde bodems. Ze wordt aangetroffen langs spoorwegen, in wegbermen, op kanaaldijken, en verder langs of op oude muren, in (deels) ontkalkte duinen, in open grasland, op oude mijnterreinen, in zandafgravingen en in steengroeven. Deze overblijvende soort vormt meerdere rozetten vanuit een penwortel, en heeft een lage, open vegetatie nodig om te gedijen. Ze is bestand tegen enige betreding, maar verdraagt geen hoge stikstofaanrijking.