Kruipganzerik

Potentilla anglica

Habitat: 

Kruipganzerik is een plant van min of meer zure, vochtige tot droge milieus. In Vlaanderen staat de soort het meest op iets lemig zand of zandleem, vooral in heischraal grasland. Op echte leem en op zeeklei ontbreekt ze. In de Duinen komt ze voornamelijk op (oppervlakkig) ontkalkt duinzand voor.