Gewone vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris

Habitat: 

Gewone vleugeltjesbloem groeit in schrale graslanden op zwak zure tot basische, vochtige tot droge bodems. In Vlaanderen wordt de soort vooral gevonden in kalkrijke duingraslanden en duinvalleien. Daarnaast gedijt ze ook op open boswegen, in grazige bermen langs bosranden en struwelen, enz.