Welriekende nachtorchis

Platanthera bifolia

Habitat: 

Het onderscheid tussen welriekende en bergnachtorchis werd vroeger niet gemaakt, waardoor zeker voor de oudere waarnemingen uit de Leemstreek grote voorzichtigheid geboden is. In de Flora van België (LAMBINON et al. 1998) worden twee ondersoorten onderscheiden, elk met een duidelijk verschillende biotoopvoorkeur. Op grond van die ecologische karakteristieken kunnen de meeste waarnemingen uit de Kempen met grote zekerheid gerekend worden de ondersoort bifolia. De ondersoort bifolia is in Vlaanderen een typische soort van drassige rietlanden, moerassen, trilvenen, vochtige heiden en blauwgraslanden. Ze kan ook in lichte, vochtige loofbossen voorkomen. De ondersoort latiflora komt voor op kalkrijke bodems, waar ze vergezeld kan zijn van bergnachtorchis. In dit laatste geval kunnen tevens bastaarden tussen die beide soorten ontstaan.