Riet

Phragmites australis

Habitat: 

Riet is bij uitstek een oever- en verlandingsplant, die ongeveer overal groeit waar open water en land met elkaar in contact staan. Met behulp van meterslange rizomen kan riet heel ver doordringen in aanpalende biotopen, zowel in het water als op het land. Ongestoord groeien rietvegetaties uit tot structurele landschapselementen die van belang zijn voor andere soorten en soortengroepen. Riet gedraagt zich indifferent ten opzichte van de meeste water- en bodemkarakteristieken: het is een sterke soort met een zeer brede ecologische amplitude, die goed beweiding en maaien verdraagt. Behalve in de typische moerasbiotopen komt riet ook voor op drogere terreinen (bv. op spoorwegtaluds).