Melkeppe

Peucedanum palustre

Habitat: 

Melkeppe is een soort van laagveenmoerassen, moerassige weiden, verlandende sloten en plassen, oevers van beekjes en kanalen, moerasbos enz. Ze groeit op natte, soms overstroomde, matig voedselrijke, min of meer zure, venige moerasbodems.