Moeraskartelblad

Pedicularis palustris

Habitat: 

Moeraskartelblad is een een- tot tweejarige halfparasiet die parasiteert op de wortels van grassen en cypergrassen. De soort groeit in hooilanden op natte, matig voedselrijke tot voedselarme, dikwijls venige bodems. De huidige vindplaatsen betreffen vooral dottergraslanden, maar de soort werd vroeger ook in blauwgraslanden en kalkrijke moerassen aan de binnenduinrand gevonden.