Klavervreter

Orobanche minor

Habitat: 

Klavervreter groeit bij voorkeur op vochtige, voedselrijke, kalkhoudende grond, veelal op klei. Als parasiet op rode klaver, was het vroeger vooral een soort van klavervelden, maar vandaag wordt ze het meest aangetroffen in grazige wegbermen op (matig) voedselrijke bodems met een niet te hoog opschietende begroeiing. Veruit het vaakst parasiteert klavervreter op rode klaver, in veel mindere mate op andere vlinderbloemigen of plantensoorten uit andere families. In de vroege negentiende eeuw was de soort ook bekend van graanakkers, waar ze parasiteerde op diverse vlinderbloemigen onder de akkeronkruiden (VAN HOOREBEKE 1818).