Aapjesorchis

Orchis simia

Habitat: 

Aapjesorchis is een soort van droge kalkrijke gronden, vooral op grazige kalkhellingen of in de beschutting van oude jeneverbesstruiken. Soms groeit ze ook in lichtrijke bosranden en struweel.