Kruipend stalkruid

Ononis repens

Habitat: 

Kruipend stalkruid is een overblijvende plant van kalkrijke mosduinen, duingraslanden en andere kalkrijke graslanden op droge tot vochtige, voedselarme bodems. In de kustduinen is kruipend stalkruid het meest abundant in gefixeerde mosduinen waar nog enige overstuiving met zand mogelijk is. De soort groeit er samen met onder andere geel walstro, zandzegge en het mos duinsterretje. In het binnenland wordt kruipend walstro vooral gevonden op artificiële terreinen, zoals opgespoten industriegronden, wegtaluds en spoorwegterreinen.