Borstelgras

Nardus stricta

Habitat: 

Borstelgras is een soort van voedselarme graslanden op zure tot zwak zure bodem. Ze staat zowel in vochtige als droge milieus en is kenmerkend voor heischrale graslanden. Borstelgras wordt bevoordeeld door begrazing want het vee eet deze soort niet graag.