Hopklaver

Medicago lupulina

Habitat: 

Hopklaver groeit in grazige vegetaties op vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems. Ook in ruderale pioniersvegetaties komt de soort vaak voor. Ze groeit in een wijde range van biotopen: duingraslanden, wegbermen, rivier- en kanaaldijken, akkerranden, braakliggende terreinen, grindbanken enz.