Penningkruid

Lysimachia nummularia

Beheer: 

Vermits Penningkruid een soort is van vochtige tot natte bodems is het behouden van een natuurlijk waterpeil belangrijk. Dit waterpeil moet zorgen voor winterse overstromingen in Elzenbroekbossen en Zilverschoongraslanden. Dit zorgt voor kale bodem waar Penningkruid kan groeien. Om Penningkruid in bloei te zien heeft de soort licht nodig. In broekbossen kan dit aan de bosrand of via hakhoutbeheer. De soort heeft ook licht nodig om vegetatief met zijn kruipende stengel uit te breiden. In bloei komen is echter niet nodig want de soort vormt bijna nooit zaad en vermeerdert zich vegetatief door stengelfragmenten die zich verspreiden en makkelijk wortelen.

Habitat: 

Penningkruid houdt van (kort)grazige vegetaties op vochtige tot natte, soms tijdelijk overstroomde gronden, op lichte tot zware bodems. De soort verdraagt beschaduwing goed. Ze komt voor langs sloot- en waterkanten, in grazige wegbermen, natte weiden en gazons, in populierenaanplantingen en op natte plekken in diverse andere bostypes.