Grote veldbies

Luzula sylvatica

Habitat: 

Grote veldbies groeit in Vlaanderen bijna uitsluitend in matig voedselrijk loofbos, vooral in het zeldzame veldbies-beukenbos. De soort staat gewoonlijk op lemige tot zandlemige, vochthoudende tot matig vochtige, soms iets venige bodems. Ze heeft een voorkeur voor (noord)hellingen. In de regel groeit ze op ruwe humus en is ze kalkmijdend. Toch komt men de soort ook wel eens tegen op geërodeerde hellingen in bostypen met een wat kalkrijkere bodem, maar dan uitsluitend op die plaatsen waar de kalk oppervlakkig is uitgeloogd of met wat zuurdere leem is overdekt. Ze gedijt onder vrij zware schaduw en houdt van koelte. Maar zelfs in het volle licht, bijvoorbeeld na windval of na een kapping, kwijnt ze zeker niet weg. Grote veldbies is in het algemeen gebonden aan oud bos. De soort kan via graszaadmengsels ook in parken terechtgekomen zijn.