Gewone rolklaver

Lotus corniculatus

Beschrijving: 

Gewone rolklaver is een lage plant met gele bloemen en liggende tot opstijgende stengels. De plant is erg variabel en kan op veel bodemsoorten gedijen, ook op schrale bodems zoals duingraslanden en schrale bermen. Daar is zij een belangrijke nectarplant voor veel insectensoorten. Rolklaver is ook de waardplant voor het Icarusblauwtje, een klein, felblauw vlindertje. Het aantal bijensoorten dat nectar bij rolklaver haalt is opmerkelijk groot, en de Harsbij is zelfs een echte rolklaverspecialist.

Beheer: 

Rolklaver in tuinen verkrijg je door uitzaaien in de bloemenweide. De soort vermeerdert zich vanaf dan meestal vanzelf als je pas maait na de zaadzetting.

Habitat: 

Er worden in de Belgische flora (LAMBINON et al. 2004) twee ondersoorten van Lotus corniculatus onderscheiden, nl. subsp. corniculatus (gewone rolklaver) en subsp. tenuis (smalle rolkaver). In de meeste flora’s van de ons omringende landen (o.a. STACE 1991, VAN DER MEIJDEN 1996) en in Flora Europaea (TUTIN et al. 1968-1993) worden die taxa meestal als twee aparte soorten behandeld. Aangezien smalle en gewone rolklaver een duidelijk verschillende ecologische niche innemen en ze ook een sterk verschillend areaal hebben, worden ze hier apart behandeld. Gewone rolklaver groeit in droge, schrale graslanden. De soort komt voor op de meeste bodemtypes, maar is algemener op kalkhoudende bodems. Gewone rolklaver gedijt zowel onder maai- als graasbeheer. Het wegvallen van beheer en de daaruit volgende verruiging zijn voor de soort nefast.