Ruw parelzaad

Lithospermum arvense

Habitat: 

Ruw parelzaad is een pionier op vochtige, matig voedselrijke, basische bodem. De soort groeit vooral als akkeronkruid langs de rand van graanakkers, maar ook op braakliggende terreinen en in wegbermen. De zaden zijn kortlevend en de soort is om te overleven afhankelijk van regelmatige verstoring van de bodem.