Puntkroos

Lemna trisulca

Beheer: 

Zoals voor vele waterplanten bestaat het beheer in de eerste plaats uit het behouden of verbeteren van de waterkwaliteit. Puntkroos is een goede indicator van matig voedselrijk water dat niet te zuur mag zijn. Aanrijking van het water moet dus vermeden worden. Indien het water na een tijd volledig dichtgroeit en verland met moerassoorten als Riet en Grote lisdodde is beheer nodig. Puntkroos kan vrij goed tegen de schaduw en zal dus nog lange tijd tussen de moerasplanten groeien. Maar op termijn en ook voor andere soorten van voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie is het nodig de verlanding tegen te gaan. Dit kan door een deel van het slib en de moerasvegetatie te verwijderen. Heb je verschillende poelen in elkaars buurt dan kan je een poel volledig aanpakken. Ligt je water alleen dan is het aangeraden gefaseerd te werken.

   

Habitat: 

Puntkroos groeit in een aparte, onder het wateroppervlak drijvende vegetatielaag. Hier komt het vaak met grote dichtheden voor. Ionenrijk, neutraal tot licht basisch, hard, helder en rustig water, vooral van het bicarbonaattype, vormt een geschikt medium. Puntkroos verkiest mesotroof water boven zeer voedselrijke of zeer voedselarme condities. Het verdraagt beschaduwing en is daarom ook vaak te vinden in de oeverzone tussen moerasplanten. Sloten, waterlopen, poelen, plassen en allerlei wateren vormen geschikte biotopen.