Veldrus

Juncus acutiflorus

Habitat: 

Veldrus is een grondwaterafhankelijke graslandsoort van voedselarme, meestal zure tot neutrale bodems. Heel vaak is er op de vindplaatsen sprake van ijzerrijke kwel. De soort komt vooral voor op zandige bodems. Op leembodems komt ze her en der voor, meestal op plaatsen met voedselarme kwel. Op duinzand komt ze op een beperkt aantal plaatsen voor, meestal daar waar veen in de bodem aanwezig is. Veldrus tolereert zowel begrazing als maaibeheer. Bemesting is spoedig nefast, behalve wanneer zeer sterke kwel het eutrofiëringseffect weet te neutraliseren.