Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum

Habitat: 

Fraai hersthooi groeit in bosranden, struwelen en kapvlakten op voedselarme, zwakzure, droge bodems. De soort komt ook voor op heideterreintjes, maar echt zure zandgronden worden gemeden. Fraai hertshooi verkiest zandgronden met wat bijmenging van leem.