Hop

Humulus lupulus

Habitat: 

Hop is in de eerste plaats een liaan van vochtig tot nat bos op allerlei bodems, gaande van zand over leem tot klei. Ook op venige, niet al te zure bodems kan de soort gedijen. Ze groeit veel in rivier- en beekbegeleidende bossen en in moerasbossen. Ze kan vrij langdurige overstromingen verdragen. Het is een lichtminnende soort die het vooral moet hebben van voedselrijke, stikstofrijke, humeuze gronden. Om die reden vindt men ze nog het meest in bosranden of struwelen. Ook in hagen en houtkanten, vooral in de nabijheid van waterlopen, gedijt hop. Meer en meer wordt de plant aangetroffen in de begroeiingen van steenbestortingen op de oevers van gekanaliseerde waterlopen.