Boshavikskruid

Hieracium sabaudum

Habitat: 

Boshavikskruid is vormenrijk, met overgangsvormen naar verwante soorten zoals schermhavikskruid en stijf havikskruid. De soort groeit bij voorkeur in de halfschaduw. Men vindt ze vooral op eerder droge maar wel vochthoudende terreinen met lichte, zandige tot wat lemige, vrij zure tot licht zure bodems. Soms staat ze op uitgeloogde leem of zandleem. De plant houdt van matig voedselrijke standplaatsen. Ook voor dit havikskruid kunnen de groeiplaatsen nogal sterk variëren. Zo groeit de soort in lichte bossen met nogal wat open plekken, langs bosranden en houtkanten, en in wat ruigere heideterreinen. Verder komt ze vaak voor in allerhande bermen langs wegen, kanalen en spoorwegen, meestal in de halfschaduw van houtige gewassen. Maar ook op ‘nieuwe’ terreinen, zoals opgespoten en sterk vergraven gronden en allerlei braakterreinen bij industriële sites, kan men de soort waarnemen.