Spits havikskruid

Hieracium lactucella

Habitat: 

Spits havikskruid is een lichtminnende soort, met een voorkeur voor matig natte tot matig droge, licht zure tot zure bodems. Ze groeit graag op lemig zand, zandleem en leem, maar ook op wat vochtiger zand kan ze aangetroffen worden. Je zou haast kunnen stellen dat hoe grover de bodemtextuur, hoe vochtiger de standplaats is. De soort houdt niet van bemesting, apprecieert matig stikstof en mijdt fosfaat. Haar groeiplaatsen zijn zeer divers: schrale weg-, kanaal- en spoorwegbermen, schrale graslanden, bosranden, open plekken in het bos en grazige taluds. Als er al een constante is, dan is het de voorkeur voor korte grazige vegetaties of eventueel voor open plekken in iets ruigere vegetaties. Bermvegetaties met spits havikskruid grenzen vaak aan graasweiden. De lage rozetten kunnen aan de vraatzucht ontsnappen en bovendien kan de plant via uitlopers nieuwe plekken koloniseren. Kenmerkend is dat op dergelijke groeiplaatsen de soort vaak op een wat hogergelegen hellende berm voorkomt, net buiten de draadafsluiting, waar de dieren kunnen grazen maar geen mest achterlaten.