Verfbrem

Genista tinctoria

Habitat: 

Verfbrem gedijt van nature zowel op zure als kalkrijke bodems. Het is een licht- en warmteminnende soort van droge tot matig vochtige, eerder voedselarme heiden enerzijds en van drogere schrale graslanden op kalk anderzijds. De soort komt ook in schralere bosranden en wegbermen voor. Vroeger moet ze bovendien op open plekken in bossen en op kapvlakten zijn gevonden. In het verleden werd ze, mogelijk vrij algemeen, als verfplant gekweekt, maar die cultuur is in Vlaanderen zeker al vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zijn verdwenen.