Geel walstro

Galium verum

Beschrijving: 

Geel walstro is een gemakkelijk te herkennen aan de krans van 6 tot 12 bladeren en de trossen van kleine gele bloemen. De kroon van de bloemen bestaan uit 4 slippen. De bladrand is sterk naar onderen gerold zodat de bladeren naaldvormig lijken. Bij jonge stengels is dit nog niet het geval en lijken de bladeren breder. 

Verwarring mogelijk met:

Wanneer Geel walstro in bloei staat kan je deze niet verwarren met een andere soort.
Kruisbladwalstro heeft geelgroene bloemen die niet in trossen staan en een krans van 4 brede bladeren. Andere walstrosoorten hebben kleine witte bloemen. 
Herkenning zonder bloemen kan dankzij de bladkransen van omgerolde priemvormige bladeren.

Beheer: 

Geel walstro is gevoelig voor bemesting. Bemesting vermijden en een goed maai- en/of begrazingsbeheer is belangrijk. Bij vrij productieve graslanden maai je 2 keer of 1 keer met nabegrazing. Bij minder productieve graslanden kan je 1 keer maaien in september of begrazen. 

Habitat: 

Geel walstro groeit op overwegend droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische tot zwak zure bodems. De soort is het talrijkst in duingrasland en mosduin aan de kust. Ze is ook talrijk op dijken en in schrale graslanden in uiterwaarden langs de Grensmaas. Daarnaast is ze geregeld te vinden op kalkrijke leemgronden van Haspengouw. In kalkarme streken kan men geel walstro vinden op kunstmatige kalkrijke substraten zoals spoorwegterreinen, mijnsteenbergen en kanaaldijken.