Geel walstro

Galium verum

Habitat: 

Geel walstro groeit op overwegend droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische tot zwak zure bodems. De soort is het talrijkst in duingrasland en mosduin aan de kust. Ze is ook talrijk op dijken en in schrale graslanden in uiterwaarden langs de Grensmaas. Daarnaast is ze geregeld te vinden op kalkrijke leemgronden van Haspengouw. In kalkarme streken kan men geel walstro vinden op kunstmatige kalkrijke substraten zoals spoorwegterreinen, mijnsteenbergen en kanaaldijken.