Driehoornig walstro

Galium tricornutum

Habitat: 

Driehoornig walstro was vroeger een akkeronkruid, dat vooral op kalkrijke, lichtere gronden gevonden werd, maar soms ook op zwaardere bodems. Volgens de meest recentste vondsten komt driehoornig walstro alleen nog voor als adventief in wegbermen, op stortterreinen of braakliggende gronden.