Liggend walstro

Galium saxatile

Habitat: 

Liggend walstro is een soort van heischrale graslanden en vochtige tot droge heideterreinen. Ze verkiest zure tot zwak zure, voedselarme bodems. Daarnaast groeit ze op grazige, open plaatsen en in bosranden van zure eikenberkenbossen samen met onder meer pilzegge, schapenzuring en bochtige smele.