Glad walstro

Galium mollugo

Habitat: 

De verspreidingsgegevens laten niet toe aparte kaarten te maken voor de verschillende ondersoorten, zoals onderscheiden in LAMBINON et al. (2004). Regelmatig wordt van glad walstro de hybride met geel walstro gevonden. Glad walstro komt voor op een hele rist van standplaatsen op sterk uiteenlopende bodems. De soort kan zowel op zandige als op lemige en kleiige, humusarme tot vrij humusrijke bodems staan. De zuurgraad ervan varieert van neutraal tot kalkrijk. Extreem voedselarme of voedselrijke standplaatsen worden gemeden. Over het algemeen groeit de plant op niet te zware gronden, in vrij open tot open vegetaties, zoals duingraslanden, duinstruwelen, drogere graasweiden, lichte ruigten enz. Ze houdt eerder van zonnige tot licht schaduwrijke, droge tot matig vochtige standplaatsen en is ook veel te vinden in zoomvegetaties in bosranden, op dijkhellingen of oeverwallen, of in droge bermen.