Akkergeelster

Gagea villosa

Habitat: 

Akkergeelster is in Vlaanderen een soort van droge leembodems, maar elders in haar verspreidingsgebied ook van zandige en kleiige (veelal stenige) bodems. Ze overleeft niet in stabiele graslandvegetaties. Sporadische bodemverstoring is noodzakelijk; te frequente verstoring is echter niet gunstig. De soort is, als een gevolg van de huidige intensieve landbouw, geen akker- maar eerder een (akker)randsoort te noemen. De recente vindplaatsen betreffen hoofdzakelijk open plekken in holle wegen.