Schedegeelster

Gagea spathacea

Habitat: 

Schedegeelster groeit in en nabij loofbossen (eiken-haagbeukenbossen) met een kruimelige bovenste bodemlaag op een lemige ondergrond. In de Leemstreek wordt de soort ook gevonden op wat zandigere oeverwallen. De meeste groeiplaatsen liggen op hellingen of nabij (bron)beken. Meestal is er grondwaterstroming op vrij geringe diepte aanwezig. De soort kan op iets nattere plekken voorkomen dan bosgeelster, maar verdraagt slechts kortstondig overstroming. Een van de groeiplaatsen ligt in een park, maar de soort hoeft niet als stinsenplant te worden beschouwd. Schedegeelster is vaak gebonden aan oud bos.