Roze duivenkervel

Fumaria vaillantii

Habitat: 

Roze duivenkervel komt voor in bouwland (vooral in graangewassen) en soms in braakland of kapvlakten van bossen. De soort houdt van kalkrijke tot neutrale bodems, meestal met een lemige textuur, maar kan ook op klei of zandleem voorkomen en soms zelfs op zandige bodems. Deze eenjarige soort komt voor in soortenrijke onkruidvegetaties in zomerteelten, en soms als adventief, bijvoorbeeld in spoorwegbermen.