Heksenmelk

Euphorbia esula

Habitat: 

Heksenmelk groeit op zandige, vrij voedselrijke en overwegend vochtige gronden, voornamelijk in riviervalleien, maar ook hier en daar op spoorweg en industrieterreinen. Het is een soort van ruigere vegetaties, die ook in graslanden kan gedijen. Ze komt onder hooilandbeheer slechts zelden voor, maar profiteert sterk van begrazingsbeheer en kan zich dan sterk uitbreiden en dichte populaties vormen.