Cipreswolfsmelk

Euphorbia cyparissias

Habitat: 

Cipreswolfsmelk is een soort van basische, voedselarme tot matig voedselrijke graslanden. Aan de kust groeit ze onder meer in kalkrijke duingraslanden. ln het binnenland groeit ze vooral in kunstmatige milieus zoals opgespoten terreinen of spoorwegterreinen.