Gewone dophei

Erica tetralix

Habitat: 

Gewone dophei is de kenmerkende soort van vochtige en natte heide. Daarnaast groeit de soort in mesotrofe, onbemeste graslanden en verzurend mesotroof moeras. De bodems zijn steeds voedselarm en meestal zuur. Het gaat hoofdzakelijk om humeus zand, soms lemig zand, plaatselijk ook om zandleem of klei (in dit laatste geval betreft het dagzomende tertiaire klei). ln natte heide heeft de bodem dikwijls een venige toplaag; in verlandende vennen en op bulten van levend hoogveen groeit de plant volledig op veen. Onder optimale omstandigheden is de standplaats steeds erg nat, met geringe schommelingen van de watertafel. Drogen humeuze minerale bodems oppervlakkig iets uit zonder dat de heidevegetatie echter wezenlijk verandert, dan komt dat de ontwikkeling van gewone dophei ten goede. Sterkere verdroging of langdurige overstroming worden daarentegen slecht verdragen. Samen met soorten als bruine en witte snavelbies is gewone dophei een pionier van onbegroeide bodems in natte heide, Wordt de standplaats voedselrijker door de mineralisatie van opgestapeld organisch materiaal of door rechtstreekse input van nutriënten (vnl. stikstof), dan wordt de plant verdrongen door grassen.