Reuzenpaardenstaart

Equisetum telmateia

Habitat: 

Reuzenpaardenstaart groeit graag in halfschaduw in loofbos op lemige tot kleiige, vaak kletsnatte bodems. Gewoonlijk staat de soort in de omgeving van plekken waar kwelwater aan de oppervlakte komt of waar bronwater met neutrale tot basenrijke, vaak kalkhoudende samenstelling uittreedt. De grootste populaties staan dikwijls op wat zompige, goed beschutte hellingen waar diffuse kwel aan de oppervlakte komt en waar het zuurstofrijke water over de stengelvoeten afstroomt. In zuurstofarm water groeit de plant niet. Reuzenpaardenstaart is zeker geen exclusieve bosplant. De soort groeit ook op lichtrijkere plekken in nat, door kwel beïnvloed grasland, in bermen langs wegen en op oevers waar water doorsijpelt. Soms komt ze ook op drogere, warme standplaatsen voor, bv. langs spoorwegen of op sterk vergraven terreinen. Dat is alleen mogelijk omdat de plant met haar lange wortelstokken tot vier meter diep in de grond kan doordringen. Op die manier kan de soort op schijnbaar droge plekken moeiteloos toch standhouden.