Ronde zonnedauw

Drosera rotundifolia

Habitat: 

Ronde zonnedauw groeit hoofdzakelijk op veengronden op hoogveen en natte heiden. Maar ook op een meer minerale, licht humeuze zand tot kleiige zandbodem in natte heide kan ronde zonnedauw gedijen. ln laagveengebieden vind je de soort in de voedselarme delen van veenmosrietlanden en de zuurdere delen in kalkmoeras. Dat zijn ín Vlaanderen echter uiterst zeldzame levensgemeenschappen en ronde zonnedauw komt er nauwelijks in voor. De standplaatsen zijn steeds zeer nat, met het water net onder het maaiveld. De fluctuaties van de watertafel zijn beperkt en de standplaatsen komen meestal enkel buiten de zomer onder water. Zowel in venige natte heide als in hoogveen groeit ronde zonnedauw in al dan niet verlandende veenmoskussens. Alle standplaatsen zijn gekenmerkt door een open kruidlaag, waardoor er voldoende licht op de bodem valt. De soort verdwijnt bij verdroging.