Sofiekruid

Descurainia sophia

Habitat: 

Sofiekruid groeit op droge, open plaatsen op voedselarme, kalkrijke en vooral verstoorde bodems. ln de kustduinen is de soort vooral te vinden in wegbermen en tussen de bewoning. In het binnenland zijn de meeste groeiplaatsen gelegen langs kanalen en op industrieterreinen of op andere plaatsen waar kalkrijk zand aangevoerd werd.