Bochtige smele

Deschampsia flexuosa

Habitat: 

Bochtige smele is een grassoort van matig voedselarme, humeuze, zandige, licht zure tot zure vooral droge bodems. Ze komt zowel voor in schrale graslanden en heiden als in eiken-berkenbossen en naaldhoutaanplantingen. ln deze laatste kan ze nog in redelijk donkere omstandigheden standhouden. Bochtige smele kan sterk uitbreiden bij voedselaanrijking van het milieu door atmosferische stikstofdepositie of door mineralisatie van strooisel. Zowel in de kruidlaag van bossen als in droge heide kan het gras dan volledig domineren.