Gevlekte orchis

Dactylorhiza maculata

Habitat: 

Gevlekte orchis is een zeer variabele soort, die vaak verward wordt met bosorchis (zie ook opmerkingen bij bosorchis). Ze wordt nog eens onderverdeeld in een drietal ondersoorten. De overgangen tussen al die vormen zijn niet erg scherp en vormen een bron van verwarring. De soort komt voor op zure en zwak zure bodems, die soms met mineralen zijn aangerijkt. Ze groeit in veenmosvegetaties, heischrale graslanden, blauwgraslanden, natte hooilanden en vochtige heiden. Op kalkriike gronden wordt ze vervangen door bosorchis. Vochtigheid is een belangrijke ecologische factor en verdroging leidt tot het verdwijnen van de soort.