Herfsttijloos

Colchicum autumnale

Habitat: 

Herfsttijloos is een bolgewas dat in de herfst bloeit en in het voorjaar en de zomer bladeren en vruchten vormt. De plant heeft een voorkeur voor graslanden op vochtige standplaatsen met een matig voedselrijke bodem, en voor bossen en struwelen op basische bodems. In de duinstreek wordt herfsttijloos vooral gevonden in duinbossen, oude gemengde struwelen en in zomen met een humeus bodemprofiel. In jonge duindoorn- struwelen ontbreekt de soort. Langs de Grensmaas komt ze in de uiterwaarden en op de dijken voor. In het noorden van Limburg staat herfsttijloos in de vloeiweiden rond de Zuid-Willemsvaart en het Kempens kanaal. Die standplaatsen worden bevloeid met kalkrijk Maaswater.