Aarddistel

Cirsium acaule

Habitat: 

Aarddistel is een soort van droge tot vochtige graslanden op voedselarme, kalkrijke grond. In de kustduinen groeit aarddis- tel in soortenrijke duingraslanden samen met onder andere bevertjes, geel zonneroosje, liggend bergvlas, kalkbedstro enz. In het binnenland staat de soort vooral op kalkhellingen en hier en daar op spoorwegemplacementen en in schrale wegbermen.