Fraai duizendguldenkruid

Centaurium pulchellum

Habitat: 

Fraai duizendguldenkruid is een pionier van open plekken op zandige kalkrijke bodem. De soort staat op natte tot vochtige (soms brakke) bodem, op voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen. In de Duinen is ze sporadisch te vinden in de jongste stadia van natte duinpannen. Ze staat optimaal in open vegetaties op de overgangszones tussen zilte schorren en duin, op plaatsen die slechts bij uitzonderlijk hoog tij onder water komen maar het grootste deel van het jaar droog staan. In het binnenland is de soort vooral te vinden op, met kalkrijk zand opgespoten terreinen.