Driedistel

Carlina vulgaris

Habitat: 

Driedistel is een soort van droge tot vochtige, relatief open graslanden op voedselarme, kalkrijke bodem. In de kustduinen groeit de soort optimaal in gefixeerde helmduinen. Ze wordt daarnaast ook aangetroffen in open duingraslanden en in kruipwilgdwergstruwelen. Ze lijkt jonge successiestadia te prefereren die niet meer verstuiven en waar de bodem al enigszins humushoudend is. In het binnenland staat driedistel onder andere op kalkhellingen en op dijkhellingen langs de Grens- maas. De soort is eveneens gevonden op kunstmatige terreinen zoals mijnsteenbergen en een vestingmuur.