Hoge cyperzegge

Carex pseudocyperus

Habitat: 

Hoge cyperzegge is een soort van matig voedselrijke moerassen en oevervegetaties. Ze groeit in verlandingsvegetaties en vormt een onderdeel van drijftillen in laagveengebieden. Ook in de ondergroei van moerasbossen komt hoge cyperzegge voor.