Zeegroene zegge

Carex flacca

Habitat: 

Zeegroene zegge is een soort met een ruime ecologische range: ze komt voor in duinen, allerlei eerder schrale graslandtypes (van vochtig of periodiek overstromend tot droog) en vaak ook op kalkhoudende of kalkrijke, eerder zware gronden. Ze kan zowel op natte als droge standplaatsen overleven. Zeegroene zegge wordt aangetroffen in hooilanden, zeggenmoerassen, basifiele moerassen, duinpannen en kalkgraslanden, maar bijvoorbeeld ook in grazige bermen, op veengronden enz.