Voorjaarszegge

Carex caryophyllea

Habitat: 

Voorjaarszegge groeit op min of meer droge, doorgaans kalrijke bodems. De plant groeit bij voorkeur op zonnige, voedselarme, (zeer) stikstofarme grond. Het kan gaan om graslanden of weinig bemeste weilanden op hellingen, bosranden of taluds. In Vlaanderen is de plant de laatste jaren het meest aangetroffen op leem-, löss- en krijtgronden.