Bittere veldkers

Cardamine amara

Habitat: 

Bittere veldkers is een bijna exclusieve soort van moerassige standplaatsen, bron- en kwelzones en waterkanten, zoals beek- en rivieroevers. Ze gedijt op voedselrijke, kalkrijke tot kalkarme, lemige tot kleiige bodems. Niettegenstaande ze veeleer als lichtplant kan worden beschouwd, verdraagt de soort behoorlijk wat schaduw. Ze groeit in vrij sterk uiteenlopende omstandigheden, gaande van open tot eerder gesloten rietlanden, vrij open tot vrij dichte door els of wilg gedomineerde valleibossen, bronbossen en kwelzones. Op dergelijke plaatsen kan ze zich goed ontwikkelen waar andere planten het knap lastig hebben door gebrek aan licht in de zomer, of door winterse overstromingen. Ook langs het zoetwatergetijdengebied van rivieren zoals de Schelde en de Durme is ze met enige regelmaat te vinden op de zoetwaterschorren. Kortstondige overstromingen met helder of niet te sterk vervuild water worden goed verdragen. Omdat de soort bovengrondse uitlopers vormt, die bij overstromingen kunnen afgebroken worden en meegesleurd met het stromende water, kan ze zich - in gunstige omstandigheden - vegetatief verspreiden over volledige rivieren- en bekenstelsels.