Dreps

Bromus secalinus

Habitat: 

Dreps werd in oude Belgische flora's in één woord omschreven als een akkeronkruid. De soort was vooral gebonden aan wintergraanakkers op lichte, zandige tot lemige bodems. In die hoedanigheid is dreps inmiddels zeldzaam geworden. Vandaag is het in de eerste plaats een soort van uiteenlopende pioniersmilieus buiten de directe agrarische sfeer, zoals bermen van grote verkeerswegen, braakliggende percelen, ruigten, stortterreinen enz. Nu en dan duikt ze als adventiefplant op in de buurt van graanoverslagplaatsen.