Gevinde kortsteel

Brachypodium pinnatum

Habitat: 

Gevinde kortsteel is een gras van zonnige, voedselarme, droge graslanden op kalkhoudende bodem. Op kalkhellingen, haar favoriete biotoop, kan deze grassoort de vegetatie sterk gaan domineren en andere typische, voornamelijk kortlevende, soorten verdringen. Dat is met name het geval wanneer graas- beheer ontbreekt en er een toegenomen stikstofdepositie is vanuit de lucht. In Vlaanderen komt de soort ook sporadisch voor in oudere duingraslanden met humeuze bodems.