Zuurbes

Berberis vulgaris

Habitat: 

Zuurbes is een soort van struwelen, bosranden en lichtrijke bossen op zuidgerichte kalkhellingen. Ze wordt onder meer aangetroffen in oudere duinstruwelen, maar op basis van de enkele individuen die daar voorkomen, is het moeilijk een uitspraak te doen over de precieze standplaatsvereisten.